Vzdelávanie

Revízie
OPaOS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996 - „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„.

Pre každý kus elektrického ručného náradia je potrebné vykonať:
  • podrobnú prehliadku a zistenie stavu elektrického ručného náradia
  • meranie odporu ochranného vodiča
  • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
  • skúšku chodu náradia
  • zápis do dokladu o OPaOS

Predmetná norma rozdeľuje elektrické ručné náradie podľa pracovného využitia do 3-och skupín:

  • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
  • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
  • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)
Lehoty pravidelných revízií náradia
Skupina podľa používania (A-C) Náradie je triedy ochrany (I,II,III) OPaOS minimálne raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Trieda ochrany I:
Elektrické náradie má základnú izoláciu. Zároveň elektrické náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča. To znamená, že neživá vodivá časť elektrického spotrebiča / el. náradia (kovový kryt a podobne) je pripojená k ochrannému vodiču.

Trieda ochrany II:
Elektrické náradie má dvojitú izoláciu (základná + prídavná) a je označené výrobcom značkou pre dvojitú izoláciu.

Trieda ochrany III:
Elektrické náradie pre svoju prevádzku používa bezpečné malé napätie (SELV). (náradie s bezpečnostným oddeľovacím transformátorom a podobne.)

Copyright © 2012