Vzdelávanie

Revízie
Bleskozvod

Bleskozvod alebo LPS (LightingProtectinSystem) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt patriaca do skupiny:

 • systému zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:

 • zachytávacia sústava,
 • zvody a skúšobné svorky,
 • uzemňovacia sústava.

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

 • pasívny bleskozvod,
 • aktívny bleskozvod.

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.
Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Predmet OPaOS: Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod)musíme pravidelne kontrolovať:

 • vizuálne
 • ale aj meraním, teda OPaOS.

Pri vizuálnej kontrole a OPaOS postupujeme podľa STN EN 62305-3. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.

Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
 • po dokončení inštalácie,
 • v pravidelných termínoch podľa nasledujúcej tabuľky lehôt pravidelných OPaOS.

Podľa zadefinovanej potrebnej hladiny ochrany pred bleskomLPL (LightingProtectionLevel) vieme pre daný objekt určiť triedu LPS (LightingProtectionSystem) teda bleskozvodu.
Podľa hladiny ochrany objektu pred bleskom (LPL) a zaradenia, na ktorom sa systém ochrany pred bleskom (bleskozvod) nachádza vieme určiť z nasledujúcej tabuľky lehoty pravidelných OPaOS a kontrol:

Termíny kontrol a revízií systémov ochrany pred bleskom
Hladina ochrany objektu pred bleskom Vizuálna kontrola OPaOS (revízia) OPaOS pri kritických systémoch a priestor s nebezpečenstvom výbuchu
(LPL) rok rok rok
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako:

 • nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne

Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako:

 • školy, supermarkety, katedrály

Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako:

 • obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty

Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako:

 • objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Poznámky:

 1. V tabuľke je vždy uvedený maximálny interval medzi OPaOS systémov LPS (bleskozvodov)
 2. Systém ochrany pred bleskom pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu by mal byť:
  • vizuálne kontrolovaný každých 6 mesiacov
  • OPaOS by mala byť vykonaná minimalneraz za rok
 3. Pri zásahu bleskom sa OPaOS musí vykonať neodkladne po zistení akéhokoľvek zásahu/úderu do systému LPS (bleskozvodu).
 4. Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.

Copyright © 2012