Vzdelávanie

Revízie
Druhy OPaOS (revízií):

  • Východisková
  • Periodická alebo pravidelná
  • Mimoriadna alebo na požiadanie

Východisková OPaOS (revízia)

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.
Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Periodická alebo pravidelná OPaOS (revízia)

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) .
Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pri OPaOS podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie sa vykonáva na základe noriem:

  • STN 33 1500 - „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení„,
  • STN 33 2000-6 - „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

Pri každej elektrickej inštalácií je nasledujúci postup:

  1. Úvodné práce a vstupné formality pri OPaOS
  2. Prehliadka elektrického zariadenia, ktoré je predmetom OPaOS
  3. Skúšanie resp. meranie pri OPaOS elektrickej inštalácie
  4. Záverečné práce pri OPaOS

Výsledkom OPaOS elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie a pod.) je doklad resp. rev&ízna správa o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500.

Copyright © 2012