Vzdelávanie

Revízie
Podmienky na získanie osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnikov

Podľa § 16 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z. je podmienkou na vydanie osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikov

  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.),
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
  • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Vyhláška MPSVaR č. 356/2007 Z. z.),
  • overenie odborných vedomostí.

Požiadavka na vzdelanie

Podľa § 21 ods. 1 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. je elektrotechnikom fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnickým vzdelaním sa rozumejú odbory s elektrotechnickým zameraním, ktoré sú, pre stredné školy na základe §47, písm. a) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní uvedené vo Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a pre vysoké školy v prílohe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

Podľa § 21 ods. 2 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. je elektrotechnikom je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom (pzn. zdôrazniť treba "v rozsahu svojho odborného vzdelania")

  • ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,
  • alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Tieto špecifické prípady vyžadujú doklad, ktorým sa preukáže výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

Poznámka:
Ďalšie odborné vzdelávanie je druh vzdelávania (podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní), ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu získanej kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti (pozor, nejedná sa o "rekvalifikáciu" podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní). V takých špecifických prípadoch sa na osvedčeniach na vykonávanie činnosti jasne vymedzí rozsah činnosti na príslušné technické zariadenie elektrické.

V prípade akýchkoľvek ďalších pochybností je potrebné sa obrátiť na Národný inšpektorát práce.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

1. Ako podmienka na získanie osvedčenia na vykonávanie činnosti
Podľa § 16 ods. 2, písm c) Zákona č. 124/2006 Z.z. je podmienkou na vydanie osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikov zdravotná spôsobilosť na prácu. Podľa § 16 ods. 4 toho istého Zákona sa zdravotná spôsobilosť na prácu posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a preukazuje sa lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. Lekársky posudok vypracúva podľa § 30f ods. 1 Zákona č. 355/2007 Z. z. lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe 3c Zákona č. 355/2007 Z. z..
Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je taxatívne vymedzený v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci uverejnenom vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických vo Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218

2. Ako dôvod na stratu platnosti osvedčenia na vykonávanie činnosti Podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 124/2006 Z.z. je fyzická osoba, ktorá má osvedčenie na vykonávanie činnosti povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

  • vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti,
  • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Ak tak neučiní, tak podľa § 16 ods. 11, písm. b) Zákona č. 124/2006 Z.z. osvedčenie na vykonávanie činnosti stráca platnosť. Z uvedených dôvodov v tejto súvislosti vyžadujeme od uchádzačov o aktualizačnú odbornú prípravu kópiu platného lekárskeho posudku.

3.Ak má fyzická osoba platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vydané pred 1. januárom 2014
Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 v § 39f Zákona č. 124/2006 Z. z. bola fyzická osoba, ktorá mala platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vydané pred 1. januárom 2014, povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. Ak tak táto fyzická osoba neučinila, jej osvedčenie stratilo platnosť. Ak tak učinila, ďalej sa riadi podľa bodu 2.

Odborná prax

Odbornou praxou sa rozumie činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny. Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

Copyright © 2012