Vzdelávanie

Revízie
Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov §21, §22, §23

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.
V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov.
(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.
Osvedčenie stráca platnosť aj v prípade neabsolvovania lekárskej prehliadky vo vzťahu k elektrickým zariadeniam (EZ) do piatich rokov od vydania osvedčenia, príp. od dátumu poslednej lekárskej prehliadky vo vzťahu k EZ.


Podmienky účasti:
  • originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika
  • dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná)
  • dokladovanie lekárskej prehliadky vo vzťahu k EZ

Copyright © 2012