Vzdelávanie

Revízie
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť

  • elektrotechnika (tzv. "§21"),
  • samostatného elektrotechnika (tzv. "§22"),
  • elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (tzv. "§23"),
na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Firma ELEKTROTECHNIK je osobou oprávnenou a zabezpečuje pre záujemcov o získanie osvedčenia na vykonávanie uvedených činností odbornú prípravu, overovanie odborných vedomostí, vydávanie osvedčení a aktualiačnú odbornú prípravu v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu)a v objektoch triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu).

Copyright © 2012